Tytuł projektu: Zwiększenie efektywności energetycznej firmy „DPJ” JAKUBOWSKI SPÓŁKA JAWNA


Celem projektu jest przeprowadzenie przez Wnioskodawcę prac związanych z kompleksową termomodernizacją 2 budynków (w Piekoszowie oraz Bukowej gm. Krasocin) oraz wdrożeniem OZE, co w znaczący sposób wpłynie na poziom zapotrzebowania na energię cieplną, elektryczną oraz na redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Projekt jest bezpośrednio związany z Celem szczegółowym Działania 3.2: Zwiększona efektywności energetyczna przedsiębiorstw prowadzących działalność w województwie świętokrzyskim. W związku z powyższym Projekt ma swoje uzasadnienie w wymiarze społecznym, gospodarczym jak i w wymiarze finansowym. Cel zostanie osiągnięty poprzez kompleksową termomodernizację 2 budynków przez zastosowanie odnawialnych źródeł energii (ocieplenie 2 budynków, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej (Bukowa), montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 13,68 kW (Piekoszów) oraz 17,1 kW (Bukowa), wymianę oświetlenia w 2 budynkach).

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące wskaźniki:

 1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2) [przedsiębiorstwa] -1,
 2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1) [przedsiębiorstwa] -1,
 3. Liczba przedsiębiorstw, które w wyniku wsparcia poprawiły efektywność energetyczną [szt.]- 1,
 4. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.]- 2,
 5. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] - 2,
 6. Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m2] – 1 638,56
 7. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw

(dotacje) (CI 6) [zł] – 498 456,48

 1. Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok] – 1 300,06
 2. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok] – 8,57
 3. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] – 1 175,92
 4. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] (CI 34) – 138,73

 

Wartość ogółem 1 057 071,49
Wydatki kwalifikowalne 859 407,72

Wnioskowane dofinansowanie 558 615,01
Wkład UE 558 615,01
Wkład własny 498 456,48

Image
Image
Image
Image